Römer College-Suriname

Römer College staat voor respect, betrokkenheid, flexibiliteit en professionaliteit. Zij stemt haar aanbod af op de wensen van haar cursisten en/of opdrachtgevers en hanteert daarbij controleerbare normen en werkwijzen.

Wanneer ondanks alle inspanningen, haalbaarheid niet mogelijk is, streven wij tezamen met de cursist en diens praktijkbegeleider naar het meest haalbare. Het expliciet onderscheidend vermogen van Römer College is dat de docenten een degelijke (zorg)achtergrond hebben die 35 jaar kwaliteit borgt, binnen het werkveld van professioneel verzorgen én opleiden.

Römer College is van mening dat effectief onderwijs pas goed tot haar recht komt in een klimaat, waarin cursisten en opleiders zich prettig en veilig voelen. Daar hebben wij ook docenten voor nodig die bekend zijn met het cultuur en de achter gronden van de deelnemers. Een effectieve omgeving veronderstelt respect voor elkaar en ruimte voor persoonlijke en culturele verscheidenheid. Bij het realiseren van de doelstellingen speelt een goede samenwerking tussen Römer College en haar cursisten een belangrijke rol.

– Een ieder die (om wat voor reden dan ook) geen opleiding binnen de Zorgsector heeft kunnen volgen, de mogelijkheid hiertoe te bieden

– Een ieder die zijn/haar opleiding binnen de Zorgsector (om wat voor reden dan ook) niet heeft kunnen afronden, de mogelijkheid hiertoe te bieden

– Een ieder te begeleiden en daar waar nodig is te ondersteunen om zo succesvol mogelijk zijn/haar doel te bereiken

Het Römer College is een particuliere opleidingscentrum die zich bezig houdt met het opleiden van Helpende, Verzorgende en Verpleegkundig of wel Niv. 2,3 & 4  personeel in het Caraïbisch gebied.

Een van haar doelstellingen is:

Het Faciliteren: het creëren en vergemakkelijken van opleidingsmogelijkheden voor eerder genoemde doelgroepen.

Na vele gesprekken met vooraanstaande personen en medewerkers in diverse instellingen, blijkt er een gemeenschappelijk belang naar voren te zijn gekomen nl:

de behoefte aan kwalitatief opgeleid personeel.

Een van de gemeenschappelijke belangen van de Thuiszorg en de Zorg met Verblijf instellingen in Suriname is een toenemende behoefte aan kwalitatief goed personeel. Personeel die instaat moet zijn te functioneren in een ziekenhuis, verzorgingshuis, thuiszorg of verblijf instelling. Kortom alle zorgvelden hebben recht op kwalitatief goed opgeleid personeel. Maar wat is nou “kwalitatief goed opgeleid personeel”?

Voor het bereiken van de doelstelling zal eerst aan de onderbouw met name niv. 3 gewerkt moeten worden, terwijl niv.4 aan strengere eisen zal moeten voldoen en geregistreerde scholing zal moet en voldoen. Dat maakt het wat makkelijker voor het doorstromen van de groep verzorgende naar de opleiding tot verpleegkundige.

Wat omschrijft de CANMEDS
(Canadian Medical Education Directives for Specialists’) als uitgangspunt:

CanMEDS rollen

Wat zijn de CanMEDS-rollen en welke activiteiten vallen eronder? 
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering in het Kwaliteitsregister V&V moet bijdragen aan maximaal drie van de zeven CanMEDS-rollen. Lees hieronder wat de CanMEDS-rollen zijn en welke deskundigheidsbevorderende activiteiten eronder vallen.

De CanMEDS-systematiek wordt gebruikt om de verschillende rollen (competenties) te beschrijven van zorgprofessionals. De systematiek bestaat uit één centrale rol (de zorgverlener met vakinhoudelijke competenties) en zes rollen die daarmee samenhangen. Samen vormen zij de zeven CanMEDS-rollen. Bij elke rol hoort een competentie.

De deskundigheidsbevordering die wordt geregistreerd in het Kwaliteitsregister V&V, wordt verdeeld over de zeven CanMEDS-rollen. Hiervoor is gekozen omdat de verpleegkundig specialisten en de (para)medische beroepen reeds deze rollen hanteren. Het vernieuwde beroepsprofiel van de verpleegkundige dat in maart 2012 werd gepresenteerd is eveneens gebaseerd op de CanMEDS-rollen.

Hieronder staan per competentie voorbeeldonderwerpen beschreven. Een deskundigheids bevorderende activiteit over het onderwerp, draagt bij aan het verder ontwikkelen van de betreffende competentie.

Vakinhoudelijk handelen
Heb ik kennis verworven over de zorgverlening aan patiënten/cliënten?
Voorbeelden: anatomie/fysiologie, ziektebeelden en beperkingen, verpleegkundige diagnostiek, farmacologie, psychologie en psychiatrie, zelfmanagement, ondersteuning en begeleiding, preventie, interventies, voorbehouden en risicovolle handelingen, zorgleefplan, hulp-en ondersteuningsmiddelen, verpleegtechnieken, et cetera.

Communicatie
Heb ik meer kennis verworven over de communicatie met patiënten/cliënten?
Voorbeelden: gesprekstechnieken, theoretische communicatie, gedragsbeïnvloeding, motivatie, empowerment, gebruik van ICT en sociale media et cetera.

Samenwerking
Heb ik meer kennis verworven over het samenwerken met zorgontvangers, zorgverleners en zorginstellingen?
Voorbeelden: ketenzorg, verslaglegging en overdracht, ondersteuning mantelzorg, multidisciplinaire samenwerking, groepsdynamica et cetera.

Kennis en wetenschap
Heb ik meer kennis verworven om te reflecteren op mijn deskundigheid en de onderbouwing van mijn handelen?
Voorbeelden: onderzoeksmethodiek, toepassing van wetenschap, evidence based practice, feedback et cetera.

Maatschappelijk handelen
Heb ik meer kennis verworven over de maatschappelijke context en het bevorderen van gezondheid?
Voorbeelden: epidemiologie, preventie, culturele achtergronden, sociale netwerken, leefstijlbevordering, voorlichting, bemoeizorg, et cetera.

Organisatie
Heb ik meer kennis verworven over de wijze waarop zorg kan worden georganiseerd?
Voorbeelden: organisatiekunde, kleinschalige woonvormen, betaalbaarheid van de zorg, coördinatie en continuïteit, indicatiestelling, zorg op afstand, patiëntveiligheid, werkklimaat et cetera.

Professionaliteit en kwaliteit
Heb ik meer kennis verworven over de professionele standaard en kwaliteitsborging?
Voorbeelden: wet- en regelgeving, beroepscode, beroepsprofielen, standaarden en richtlijnen, protocollen, beroepsvereniging, beroepsimago, kwaliteitsregistratie, kwaliteitssystemen et cetera.

Onderwerpen die in ieder geval aan bod zouden moeten komen zijn:

Onderdelen

– Ethiek (zeer belangrijk)
– Rekenen (Medisch) (zeer belangrijk)
– Nederlands (zeer belangrijk)
– Rapportage schrijven
– Pro actieve houding
– Casemanagement
– Feedback geven
– Leiderschap
– Klantgerichtheid en klantvriendelijkheid
– Feedback geven en ontvangen

Ziekte beelden

– Dementie
– Palliatieve zorg
– CVA
– Diabetes
– Hart & Vaatziekten
– Medicatie toedienen
– Urologische
– Ziekten longwegen
– Ziekten maag-darmkanaal
– Kanker
– Verpleegtechnische handelingen

Vaardigheden

– Wetgeving
– Medicijnen toedienen
– Wondzorg: rood, geel, zwart
– Injecteren: subcutaan, intramusculair
– Sondevoeding, maagkatherisatie en peg sonde
– Stomazorg: urostoma, ileostoma en colostoma
– Blaaskatheterisatie: eenmalig, verblijfskatheter
– Tracheostomazorg
– Uitzuigen mond- en keelholte
– Zuurstof toedienen
– Reanimatie
– Warmte en koude behandeling
– Monsters verzamelen voor laboratoriumonderzoek

Contact

Adres Suriname
Pakanistraat 97
Morgenstond
Paramaribo Noord

+597-8926164