Kwaliteitsregister V&V

Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem, waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering.

In Kwaliteitsregister V&V schrijven zorgprofessionals zich in als verpleegkundige of verzorgende. Sinds medio 2009 kunt u in het register uw deskundigheid bijhouden op uw specifieke vakgebied, zoals bijvoorbeeld dialyseverpleegkundige, longverpleegkundige, GGZ verzorgende, verzorgende verstandelijk gehandicapten zorg enzovoorts.

Accreditatie:

Ook accreditatie is een belangrijke peiler van het register. Een deel van de punten die u haalt, komt voort uit het volgen van geaccrediteerde scholing. De aanbieders van deze scholing zijn door een onafhankelijke accreditatiecommissie beoordeeld. De scholing wordt voortdurend steekproefsgewijs gecontroleerd. Zo is ook de kwaliteit van de scholing in de catalogus van het Kwaliteitsregister V&V geborgd.

Römer College heeft als het doel om de door haar opgeleide Verzorgende & Verpleegkundige cursisten te stimuleren om zich te doen informeren van het reilen en zeilen in de zorg, biedt Römer College haar cursisten een student lidmaatschap bij V&VN aan.

Klachten

Ingeval u een opmerking wilt maken of een klacht wilt uiten, dan kunt u dat in eerste instantie het beste rechtstreeks met degene die u daarvoor verantwoordelijk acht bespreken. Dit, zal meestal – naar wij hopen – al tot duidelijkheid of een oplossing leiden.

Bent u na dit overleg toch niet tevreden of kunt en/of wilt u het probleem of de klacht niet met de desbetreffende persoon bespreken, dan kunt u (schriftelijk) terecht bij de klachtenfunctionaris.

Het klachtenformulier kunt u hier downloaden

Klik op het PDF icoon voor het klachtenformulier.

Een klachtenformulier kan u anders op aanvraag worden toegestuurd.

De klachtenprocedure:

Het doel van deze procedure is het structureren van het proces van behandeling van klachten binnen de organisatie. Klachten van cliënten – zowel intern alsook extern – dienen zodanig te worden ontvangen, geregistreerd, behandeld en geëvalueerd dat:

  • De cliënt zo goed als mogelijk tevreden wordt gesteld,
  • Herhaling van de klacht wordt voorkomen.

De werkwijze:

Stap I: Behandelen van een klacht

De klachtenfunctionaris stelt – indien mogelijk en nodig – een passende oplossing voor aan de cliënt (de klager). De klachtenfunctionaris legt de oplossing vast in het klachtenregistratiesysteem.

Ingeval de klachtenfunctionaris de klacht niet zelf of niet direct kan oplossen wordt de klacht aan de directie voorgelegd. De klager ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie.

In het klachtenregistratiesysteem wordt minimaal opgenomen:

  • Ontvangstdatum,
  • Behandelaar van de klacht,
  • Oorzaak van de klacht,
  • Aangedragen oplossing,

Wel/Niet (bereikte) overeenstemming met de client.

Stap II: Vaststellen oorzaak en oplossen klacht

De behandelaar stelt – indien nodig in overleg met de directie – de mogelijke oorzaken van de klacht vast en gaat na of een structurele oplossing c.q. preventieve maatregelen gewenst zijn.

Oorzaak en oplossingen worden in het klachtenregistratiesysteem ingevoerd. Indien de client niet tevreden is met de uitkomst van de oplossing kan de client zich wenden tot de geschillencommissie van Rescue Nederland BV.

Dit middels het invullen van een VPP formulier welke u bij de afdeling marketing kunt opvragen. Klachten per email of per brief worden niet in behandeling genomen.

De klachtenfunctionaris / Vertrouwenspersoon:

De klachtenfunctionaris (tevens vertrouwenspersoon binnen Römer College) is een onafhankelijke ?????. De klachtenfunctionaris heeft als taak het geven van informatie en/of advies naar aanleiding van vragen dan wel klachten.

De klachtenfunctionaris kan u op verschillende manieren van dienst zijn. Bijvoorbeeld door naar u te luisteren, voor u te bemiddelen, een gesprek met de betrokkene voor u tot stand brengen, u te wijzen op andere mogelijkheden etc.

Om uiteenlopende redenen kunt u te allen tijde om een gesprek vragen met de klachtenfunctionaris c.q. vertrouwenspersoon.

Vertrouwelijkheid:

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen met uw nadrukkelijke toestemming worden eventuele verdere stappen ondernomen.

Verantwoordelijkheid:

Alle medewerkers van Römer College zijn verantwoordelijk voor het correct ontvangen van een klacht.

De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de klacht. De directie is verantwoordelijk voor de analyse en archivering van de klachten en andere daaraan gerelateerde documenten. Ook is de directie verantwoordelijk  voor de bewaking van de klachtenafhandeling.

Registraties:

Klachten worden in het klachtenregistratiesysteem ingevoerd.

Analyse van de klachten:

  • De directie verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse
  • De directie doet hiervan periodiek verslag aan de organisatie
  • De directie doet aanbevelingen ter voorkoming van soortgelijke klachten alsmede ter verbetering van klachten.